Scrabbleforumet

Diskussionsforum om Scrabble
Aktuellt datum och tid: mån 18 jun, 2018 20:55

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 40 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: fre 21 apr, 2006 15:20 
Offline

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 12:43
Inlägg: 260
INLEDNING OCH REKOMMENDATIONER.

Årsmötet 2005 uppdrog åt ratingkommittén, bestående av Martin Bender, Gustaf
Bergström och Johan Rönnblom, att granska förbundets ratingsystem och föreslå
förändringar. Vår utgångspunkt har varit dagens system, som enligt vår mening
fungerar ganska bra men har vissa brister som vi vill komma till rätta med. De
största av dessa brister är a) bristande noggrannhet i ratingskalan, b) hanteringen
av inaktiva spelare och c) beräkningen av ratingförändringar för spelare vars rating
inför en turnering inte avspeglar deras verkliga spelstyrka.

Ratingkommittén yrkar på ett antal förändringar av nuvarande ratingsystem. Eftersom
varianter på dessa förslag presenterats tidigare, i första hand i Johan Rönnbloms
motion från förra årsmötet, och eftersom ratingkommittén har granskat dessa förslag
ingående, anser vi att förändringarna, om de bifalles av årsmötet, bör träda i kraft
så snart det är praktiskt möjligt.
Enligt vår rekommendation kan förslag 1 träda i kraft med omedelbar
verkan och förslagen 2 och 3 i samband med uppdateringen av ratinglistan omedelbart
efter SM 2006.

Förslag 1:
Att personer som inte spelat en sanktionerad tävlingsmatch på minst 24 månader (2
år) förlorar sin plats på förbundets officiella rankinglista. Om en sådan person
därefter spelar en sanktionerad tävlingsmatch, används dock vederbörandes gamla
rating som grund för att räkna ut en ny officiell rating i vanlig ordning.

Förslag 2:
Att ratingen förändras så att de officiella ratingvärdena inte avrundas till heltal
utan till två decimaler. I händelse av att två spelare trots detta får samma
officiella förbundsrating skall de dela placering på rankinglistan.

Förslag 3:
Att ratingen räknas ut såsom i dag, med den skillnaden att en spelares rating
*efter* en tävling tas som grund för beräkningen av de
ratingförändringar som ska ske, i stället för att som i dag, spelarens rating *före*
tävlingen används (se vidare förklaringar nedan).DISKUSSION OCH MOTIVERING.

Förbundets nuvarande ratingsystem har flera fördelar, bland annat är det någorlunda
enkelt att begripa sig på, och förbundets medlemmar har vant sig
vid det. Dessa förslag går ut på att vi i grunden ska behålla samma system,
men genomföra några förändringar för att motverka ett antal brister som upptäckts.

1) Ratinglistan ska vara en mätare på hur bra olika spelare är på att tävla i
svenskt Scrabble. Personer som inte tävlat på mycket länge, och som kanske aldrig
mer kommer att spela tävlingsscrabble, bör inte vara med på listan.
Ett förslag som diskutarats för att komma till rätta med detta är att införa en så
kallad glicko-rating, vilket innebär att inaktiva spelares rating sjunker med tiden.
Vi anser inte att detta är någon bra lösning av flera skäl: Dels finns det ingen
naturlig koppling mellan inaktivitet och sjunkande spelstyrka; det blir snarare en
bestraffning för inaktivitet än en rättvis styrkemätare. Dels passar ett sådant
system dåligt in i det nuvarande systemets grundprincip, att ratingen är ett
nollsummespel (dvs varje ratingökning för en spelare ger en motsvarande minskning
för någon annan spelare).
Vi tycker att den naturliga lösningen är att inaktiva spelare plockas bort från
rankinglistan efter en given tid, förslagsvis 2 år, men att de behåller sitt
ratingtal i händelse av comeback som tävlingsspelare. Inaktiva spelare bör också
finnas kvar i förbundssajtens databas, men med en markering för att de inte har
någon officiell ranking.

2) I dagsläget ligger många spelare på exakt samma ratingtal. Detta innebär att
andra särskiljningsregler ibland måste tas till, exempelvis vid seedning eller vid
uttagning till topp-12. Eftersom det sker en avrundning vid varje ratingförändring
är det möjligt att undvika detta i de flesta fall, genom att helt enkelt avrunda
till två decimaler istället för till heltal vid beräkning av ny rating. Trots detta
kan det inträffa att två eller flera spelare hamnar på exakt samma officiella
rating; vi föreslår då att de delar placering på förbundets rankinglista.
Man skulle naturligtvis kunna använda ännu fler decimaler för att undvika delade
placeringar, men det går ändå inte att undvika ett ganska vanligt fall där två
spelare får exakt samma rating, nämligen då två nybörjare vinner lika många matcher i en
alla-mot-alla-turnering. Förutom detta fall skulle det vara mycket sällsynt med
delade placeringar även med två decimalers avrundning. Om det ändå inträffar och
särskiljning måste ske mellan sådana spelare för urval eller seedning till en
turnering, får arrangören välja vilka kriterier som skall gälla.
Det finns inget som hindar att den officiella ratingen av
överskådlighetsskäl ändå avrundas vidare tex vid redovisning av
rankinglistor, men varje spelares officiella rating skall finnas
tillgänglig någonstans på förbundets hemsida.

3) Principen för dagens ratingförändringar är att vinnaren (respektive förloraren) i
varje match ökar (respektive minskar) sin rating med ett tal som ligger mellan 0 och
10, där skillnaden i rating (som skall vara en uppskattning av skillnaden i
spelstyrka) mellan de båda spelarna avgör ratingförändringen: ju bättre motståndare
man vinner mot desto större ratingökning.
Detta har visat sig vara en bra grundprincip, men det finns ett problem: Det
underförstådda antagandet är att varje spelares rating inför en turnering är en bra
uppskattning av dennes spelstyrka, så att det är rättvist att basera
ratingförändringarna på vederbörandes rating före turneringen.
Samtidigt skall ratingen vara ett mått på aktuell spelstyrka, dvs något som per
definition kan förändras över tid. Dessa båda antaganden är oförenliga. Detta
innebär tex att ratingförändringarna för en spelare som är betydligt bättre/sämre än
vad hans/hennes rating gör gällande kommer att bli omotiverat stora:
Ratingförändringen ska baseras på aktuell spelstyrka, men räknas ut med hjälp av den
gamla missvisande ratingen. Ju längre turneringen är, desto mer missvisande stor kan
en sådan ratingökning (eller minskning) bli; som en illustration kan nämnas att om spelare A
och spelare B möter precis samma motståndare och vinner lika många matcher i en
turnering så kommer den av de två med lägre rating inför turneringen att gå om den
med högre rating om turneringen bara är tillräckligt lång.
Allmänt kan man säga att dagens system leder till större fluktuationer i
ratinglistan efter varje turnering än vad som är motiverat av
förändringar i spelstyrka (och slumpmässiga variationer).

I viss mån är detta ett olösligt problem; den aktuella spelstyrkan som man skulle
vilja basera ratingförändringarna på är ju okänd. Dock finns det mycket relevant
information om den aktuella spelstyrkan som överhuvudtaget inte används i dagens ratingberäkning, nämligen resultaten i den turnering som förändringarna skall räknas ut för. Det enklaste sättet att ta hänsyn till denna information vore att räkna ut en ny rating, enligt
nuvarande system, efter varje rond. Detta skulle leda till att en underratad spelare under turneringens gång kommer upp på en mer rättvisande rating och sedan inte ökar lika våldsamt som i det gamla systemet. Denna lösning har dock flera nackdelar: Dels måste den verkliga spelstyrkan under en turnering anses vara konstant, så det är omotiverat (orättvist) att ratingförändringarna beror på i vilken ordning matcherna spelats. Dessutom kvarstår grundproblemet att ratingrörändringarna (åtminstone i början av turneringen) i stor
utsträckning baseras på den gamla ratingen och inte på aktuell spelstyrka.

Ett betydligt rättvisare och mer systematiskt sätt att ta hänsyn till informationen
i den innevarande turneringen är att basera ratingförändringen i alla turneringens matcher på ratingen efter turneringen. Denna är visserligen okänd från början, men det är lätt att (med en dator) räkna fram hur stor den måste vara.
Lite mer tekniskt: I dag räknas ratingförändringen för en match där spelare X vinner
över spelare Y ut enligt följande:

dX = 10 * fi((Yf - Xf)/100)
dY = -10 * fi((Yf - Xf)/100)

där:
dX är ratingändringen för spelare X
dY är ratingändringen för spelare Y
Xf är X:s rating före turneringen.
Yf är Y:s rating före turneringen.
fi(x) är fördelningsfunktionen för den standardiserade normalfördelningen (finns i
formelsamlingar).

Detta görs sedan för varje match i turneringen, och varje spelares nya rating efter
turneringen blir summan av dennes ratingförändringar.

Enligt vårt förslag 3 blir ratingförändringen i samma match som ovan i stället så här:

dX = 10 * fi((Ye - Xe)/100)
dY = -10 * fi((Ye - Xe)/100)

där
Xe är X:s rating efter turneringen och
Ye är Y:s rating efter turneringen.

På samma sätt som tidigare skall summan av ratingförändringarna i varje spelares
matcher vara lika med skillnaden mellan ratingen efter och ratingen före
turneringen. Enligt vårt förslag leder alltså detta till ett ekvationssystem som
bestämmer Xe, Ye och alla andra deltagares rating efter turneringen. I praktiken
löser man detta genom iteration: I ett första steg "gissar" man på en uppsättning
värden för alla spelares rating (lämpligen den gamla ratingen) och räknar ut ny
rating baserat på denna (detta steg motsvarar precis det nuvarande systemet). Sedan
upprepar men beräkningen men baserar förändringarna på den nya rating man fick fram
i första steget istället för den gamla ratingen. Denna procedur upprepas ett antal
gånger och i varje steg blir förändringarna mindre och mindre, dvs dessa framstegade
ratingtal approximerar den teoretiska lösningen till ekvationssystemet med
godtycklig noggrannhet.

Observera att när den nya ratingen väl är uträknad är det precis lika lätt som idag
att kontrollera att ratingförändringarna stämmer.

Förhoppningsvis har vi lyckats motivera värdet av ett ratingsystem som tar hänsyn
till mer av den tillgängliga relevanta informationen.

Nackdelar med förslaget:
1) Det är inte lika enkelt att förstå hur ratingförändringarna beräknas; det är
kanske svårt att ha förtroende för ett system som man inte
riktigt förstår.

2) Det kommer inte längre att vara möjligt att förutsäga exakt hur ratingen kommer
att påverkas av vinst/förlust mot en given motståndare. Man kan alltså inte inför en
alla-mot-alla-turnering längre i förväg avgöra precis hur den nya ratingen kommer
att bero på antalet segrar.

3) Det är inte längre en fix skillnad (10 ratingpoäng) mellan seger och förlust i en
given match (utan något mindre), vilket innebär att det är lite svårare att tolka
ratingsystemet intuitivt.

4) På grund av den ökade trögheten i systemet kommer det att krävas något fler
spelade matcher innan en riktigt stark (eller riktigt svag) ny spelare når en
rättvisande rating.

Gemensamt för invändningarna 1-3 är att de tar fasta på minskad
klarhet/enkelhet i systemet. Vi menar dock att ratingen i första hand skall vara en
god indikator på respektive spelares spelstyrka och inte en "tävling" med så enkla
regler som möjligt. Dessutom är det egentligen inte så stor skillnad i
krånglighetsgrad mellan systemen; det som blir svårare med det nya systemet är
själva den konkreta uträkningen som ju ändå görs med dator redan idag.

Det kan också betonas att det gamla systemet kommer att vara en bra
approximation till det nya: Ratingförändringar kommer i allmänhet att ligga mycket
nära dem som man kan räkna ut i förväg på det gamla sättet, men med en liten
dämpning av uppgångar respektive nedgångar. Undantaget är just spelare som är
påtagligt felratade (dvs i praktiken oftast nya spelare); här kommer
ökningar/minskningar att dämpas mer påtagligt jämfört med dagens system.

Om årsmötet bifaller motionens förslag 3 rekommenderar vi att den
praktiska övergången går till så att ratinglistor för alla spelade ratinggrundande
turneringar som någonsin har spelats fram till
turneringen närmast före SM 2006 räknas fram enligt det nya systemet. Den senast
uppdaterade av dessa listor offentliggörs före SM 2006 och den officiella
förbundsratingen efter SM blir uppdateringen av denna lista enligt det nya systemet.

Beslutet om en sådan övergångsordning bör vara under förutsättning att systemet i
tekniskt och praktiskt avseende visar sig fungera
tillfredsställande i testkörningar, enligt ratingkommitténs bedömning.

Scrabbleförbundets ratingkommitté (Martin Bender, Gustaf Bergström och Johan Rönnblom)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 21 apr, 2006 16:11 
Offline

Blev medlem: mån 01 nov, 2004 22:06
Inlägg: 761
Ort: Bromma
Mycket genomtänkt motion och ett gott arbete av kommittén, tycker jag.

Är det meningen att vi här ska kunna diskutera de olika förslagen, lyssna på andras synpunkter osv för att lättare kunna rösta när det blir dags för årsmöte? I så fall säger jag att jag med stor sannolikhet kommer att rösta ja till minst två av de tre delarna. ;-)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 21 apr, 2006 16:50 
Offline

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 12:43
Inlägg: 260
Javisst, diskutera på!


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 21 apr, 2006 17:23 
Offline

Blev medlem: mån 01 nov, 2004 22:06
Inlägg: 761
Ort: Bromma
Då tycker jag att punkt 1 är närmast självklar (det är bara en fråga om var man drar tidsgränsen); att punkt 2 är helt OK (ehuru jag inte är nämnvärt störd över att placeringar kan vara lika - och så tycker jag inte att decimalerna ska publiceras i "ordinarie" listor utan bara plockas fram i nödfall); samt att jag när det gäller punkt 3) nog ändå tycker att klarheten i det nuvarande systemet gör att jag föredrar att börja med spelarens ingångsrating. Däremot kan jag tänka mig att nya spelare inte behöver gå in på just 1000 utan kan ges en ingångsrating som på något sätt svarar mot premiärprestationen.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 21 apr, 2006 20:12 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Vi har haft en del diskussioner om det där med decimalerna. Jag tror att ratinglistan riskerar att bli lite "plottrig" med så mycket decimaler, men det är ju mest en estetisk fråga, och det går kanske att lösa på något smart sätt, så att det blir snyggt i alla fall. Det känns i alla fall viktigare att vi kan särskilja alla som nu har samma rating på ett rättvist sätt, vilket jag inte tycker är fallet med det nuvarande systemet.

Att låta spelare gå in på något annat än 1000 är jag tveksam till. Vi har även diskuterat ökad viktning av de första matcherna, så att ens rating rör sig snabbare i början (som på Ordspel och Betapet), men med tanke på hur stor slumpens inverkan är i spelet så känns det inte rätt. Det vore tråkigt om en nybörjare som har lite otur och förlorar alla matcher i sin första turnering, genast rasar ner till botten av ratinglistan. Den personen kommer då att få en missvisande rating (och förmodligen aldrig vilja spela igen).


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: lör 22 apr, 2006 01:20 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
Angående decimalerna så tycker jag att de kan visas endast på var
spelares egen sida och inte i ratinglistan.

Angående lika ranking så är det ett problem som är svårt att komma åt
med hundraprocentig säkerhet utan att ta till helt irrelevanta
faktorer som personnummer eller liknande. Nuvarande förslag innebär
att det bara finns en grund (rating, men med flera decimaler) vilket
torde lösa nästan alla fall av lika rating. Personligen stör det mig
med särskiljningar av typen efternamn eller annat som inte har med
spelarens scrabbleprestationer att göra.


Angående förslag 3 så är jag lite rädd för att årsmötet kommer att
rösta ner det eftersom folk inte begriper sig på det *nuvarande*
systemet och felaktigt tror att förslag 3 gör det krångligare, pga att
motionen med nödvändighet måste förklara även det nuvarande systemet.
Jag har svårt att se skillnaden i svårighet, förslag 3 gör det
jobbigare att räkna ut (man får göra samma sak flera gånger i rad),
men inte jobbigare att kontrollera. Och uträkningen går till precis
som förut.

Däremot innebär förslag 2 en viss förändring av uträkningen eftersom
det inte längre kommer att gå att räkna ut ny rating med hjälp av
vanliga tabeller, eftersom de inte har tillräcklig noggrannhet.
Däremot går det förstås bra att göra en god approximation.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: lör 22 apr, 2006 15:10 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
En fråga som vi diskuterat i ratingkommittén är hur ändringarna från
förslag 3 ska presenteras i förväg. Det kan ju vara lite känsligt
eftersom några spelare kommer att tappa några placeringar och andra gå
upp något. Folk får ju gärna tycka till här om när, hur och om en
sådan lista ska publiceras innan årsmötet.

I vart fall tänkte jag ge lite anonymiserade uppgifter här. Allmänt
kan sägas att de flesta men inte alla spelare kryper några poäng
närmare 1000-strecket. Faktiskt blir det bara en spelare (gissa vem..)
som i nuläget ligger kvar över 1100. Vad gäller förändringar i
rankingen så gick jag igenom de 20 högst rankade enligt dagens ranking
och noterar följande skillnader om man endast applicerar förslag 3
(förslag 1 ger ju mer radikala ändringar i rankingtalen).

Rankingändring
+3 2 spelare
+2 3 spelare
+1 2 spelare
0 4 spelare
-1 4 spelare
-2 1 spelare
-3 2 spelare
-4 1 spelare
-5 1 spelare

Det går inte jämnt upp eftersom det ju kommer in ett par nya personer
på topp-20. Det går förmodligen att lista ut vilka två spelare det är
som tappar mest ranking, det beror nämligen på "bromseffekten" som
drabbar spelare som går upp väldigt kraftigt under få turneringar.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 23 apr, 2006 22:59 
Offline

Blev medlem: mån 29 nov, 2004 02:39
Inlägg: 39
Jag är emot det nya ratinguträkningsförslaget, inte för att jag tycker att det verkar krångligt, utan för att jag tycker det känns mest rätt att bedöma prestationen i en tävling utifrån den tidigare demonstrerade spelspyrkan.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 23 apr, 2006 23:47 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
Jag begriper inte invändningen. Varför skulle det vara bättre att
beräkna rating efter den tidigare spelstyrkan än den nuvarande?

Om jag möter en spelare idag så baseras min ratingändring på hur bra
spelaren var (uppskattades vara) i förra turneringen. Med förslag 3
skulle det i stället baseras på en uppskattning av hur bra hon är i
nuvarande turnering. Eftersom jag möter henne i nuvarande turnering
och inte i den förra turneringen (och hon kanske är bättre eller sämre
numera) så anser jag att min prestation bedöms bättre med grund i en
uppdaterad rating för motståndaren.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån 24 apr, 2006 09:14 
Offline

Blev medlem: tis 28 sep, 2004 08:35
Inlägg: 1821
Ort: Uppsala
Jag stöder det nya förslaget fullt ut! För min del känns det mycket rimligt att ratingändringen baseras på den demonstrerade spelstyrkan! Ett genomtänkt och bra förslag i alla tre punkter från ratingkommittén!


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån 24 apr, 2006 10:57 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
En kortare beskrivning av uträkningen enl förslag 3:
1. Anta att inga ratingar ändras.
2. Sätt ny rating till förra turneringens rating plus ändringarna.
3. Beräkna ändringar som förr, men med den nya ratingen.
4. Om ändringarna skiljer sig från förra gången, upprepa från 2.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tis 25 apr, 2006 20:49 
Offline

Blev medlem: mån 22 nov, 2004 19:59
Inlägg: 1292
Mycket väl genomtänkt och bearbetat.


Förslag 1: Bra! Två år tycker jag är lämplig tid och att man fortsätter från sin förra rating vid comeback tycker jag är mycket bra. En lista över rating på de som inte tävlat de senaste åren finns förhoppningsvis, så man inte behöver klicka till varje inaktiv spelares sida.

Förslag 2: Bra med flera decimaler och delad placering om ändå samma rating. På ratinglistan och i anmälningslistor tycker jag enbart den avrundade ratingen ska synas. Decimaler är då inte av intresse då spelarna ändå är i rätt ordning och decimalerna gör det då oöverskådligt och svårt att minnas ratingtalen. Däremot är det bra om man kan klicka sig fram till den exakta ratingen, tex välja att visa ratinglistan med decimaler, alternativt att den exakta ratingen visas på spelarens egen sida.

Någonstans stod det att det är upp till arrangören att välja vilket kriterium som väljs om den exakta ratingen är lika. Så tycker jag inte det ska vara, för arrangören ska inte kunna påverka det. Även om jag utgår från att arrangörerna är opartiska, är det inte lätt för dem att välja system om de vet hur det påverkar. Ingen ska heller kunna bli misstänkt för att påverka. Jag tycker alltså att det bör finnas sagt vad som avgör ratingen i sådana fall, tex antalet spelade matcher och antal rullar. (Dessa faktorer visar ju inte hur bra en spelare är, men det är ju inte det väsentliga i det här fallet, utan att helt enkelt vid lika rating finns en färdig regel för särskiljning.)

Förslag 3 är lite för invecklat för mig, speciellt efter en genomläsning. Jag tycker ändå det verkar logiskt att ratingen räknas ut med hänsyn till hur ifrågavarande turnering gått. När det gäller nya spelare är ju 1000 ofta helt missvisande och det är inte så rättvist för motståndarna.

Om jag förstod rätt, blir ratingförändringarna inte lika stora som förr. Betyder det då inte att det tar längre tid än förr för tex nya spelare att nå en rating som är rättvisande? I så fall är väl konsekvenserna av förslag tre lite motstridigt.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 26 apr, 2006 13:38 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
Pia: Jag tror att du förstått förslag 3 helt rätt. Det tar mycket
riktigt lite längre för en spelare som stiger väldigt kraftigt att nå
"rätt" rating. Hur mycket längre är svårt att säga, det beror på om
spelaren går spikrakt uppåt eller har några halvbra turneringar på
vägen. Men i vart fall så kan det knappast någonsin handla om fler än
en extra turnering för att nå "rätt" rating. Det är främst de riktigt
våldsamma upp- och nedgångarna som bromsas lite.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 26 apr, 2006 13:39 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: lör 25 sep, 2004 21:25
Inlägg: 942
Ort: Örebro
Jag är inte särskilt vass när det gäller avancerad matematik och brukar gärna vrida och vända på den här typen av förslag för att hitta något som känns fel, komplicerat eller tveksamt på något sätt.

Hittar inte ens ett kommatecken som känns fel.

Mycket bra jobb, mycket bra förslag och framför allt (viktigast) en oerhört bra pedagogisk uppställning och beskrivning!

The Furth-vote: Yyyyyesss! :)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 26 apr, 2006 13:43 
Offline

Blev medlem: tis 28 sep, 2004 08:35
Inlägg: 1821
Ort: Uppsala
Jag är som jag tidigare skrev också mycket nöjd med förslaget, men varför inte ha ett år istället för två när det gäller inaktivitet? Finns det något starkt skäl till att välja två år?


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 26 apr, 2006 14:01 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
Hur lång tidsgränsen ska vara beror väl lite på vad man vill
åstadkomma. Vi tyckte väl att någon som inte spelat på ett år mycket
väl kan vara "aktiv men förhindrad" snarare än att det bör anses att
spelaren lagt av för gott. Inte heller är det uppenbart att en spelare
tappat rutinen helt på ett år.

Vidare kan det ju vara så att det på en ort hålls en turnering om året
(Örebro har väl varit så på senare år). Då kan ju turneringen falla
lite olika under året. Vi tyckte att en spelare som inte reser till
tävlingar men är med i den lokala tävlingen varje år ska få vara kvar
på ratinglistan hela tiden.

Allmänt tror jag att vår huvudambition var att få bort spelare som med
stor sannolikhet lämnat tävlingsscrabble för
gott.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 26 apr, 2006 14:03 
Offline

Blev medlem: tis 28 sep, 2004 08:35
Inlägg: 1821
Ort: Uppsala
Det köper jag fullt ut! :)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: ons 26 apr, 2006 15:00 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Om 2-årsregeln infördes idag skulle 91 spelare försvinna från ratinglistan.
Med 1,5 år blir det i stället 117 spelare.
Med 1 år blir det 146 spelare (långt över hälften).

Jag tycker att det är lagom att dra gränsen vid 2 år.

Pia skrev:
Om jag förstod rätt, blir ratingförändringarna inte lika stora som förr. Betyder det då inte att det tar längre tid än förr för tex nya spelare att nå en rating som är rättvisande? I så fall är väl konsekvenserna av förslag tre lite motstridigt.

Jag har tittat lite på översta delen av ratinglistan. I snitt sjunker spelarna där med 4 ratingpoäng ungefär, om man inför förslag 3 idag. Men det finns undantag. Inte överraskande sjunker till exempel David Holmberg betydligt mer.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån 01 maj, 2006 10:10 
Offline

Blev medlem: sön 09 jan, 2005 21:46
Inlägg: 19
kan man inte göra så att spelare som betalar medlemsavgift får vara med på listan? fast då blir det ju en rikemanssport förstås. :?


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: mån 01 maj, 2006 13:53 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
Vi diskuterade den möjligheten. Men vi kom fram till att ratinglistan
ska vara en mätare på vem som är bäst i svenskt scrabble, och inte
någon slags "belöning", vare sig för att betala medlemsavgift eller
spela många tävlingar eller liknande. Eftersom huruvida man betalt
medlemsavgift inte inverkar på hur bra man är så förkastade vi den
idén.

Däremot tycker vi att den som inte spelat alls på lång tid inte kan
antas vara så bra som vid det senaste speltillfället, det är rimligt
att tro att folk tappar rutin, att andra spelare utvecklas, osv. Men
om spelaren kommer tillbaka och visar sig vara lika bra som förut så
behålls alltså den gamla ratingen.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 07 maj, 2006 18:10 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1389
Ort: Stockholm
Ett önskemål som i alla fall jag tog upp på årsmötet, är att ratinglistorna enligt det gamla systemet arkiveras nånstans på förbundswebben. Det var ju de som gällde då, och man kan ha behov att kolla hur man faktiskt låg till ratingmässigt vid olika tidpunkter. Sen kan de som är intresserade också jämföra hur ratingen enligt det nya systemet har utfallit jmf med det gamla. Jag antar att listorna skapas dynamiskt från en databas, så det kanske är rätt lätt att spara undan den för detta ändåmål fram t.o.m. den sista turneringen som följer det gamla systemet.

Några andra kommentarer som kom upp på årsmötet:

- Spelare som inte spelat på 2 år ska inte vara med i den officiella ratinglistan, och de bör då inte heller vara valbara i listor där aktiva spelare ska väljas. Dock måste de spelarna ändå synas i historisk turnerings- och matchstatistik, listor för vandringsdjur osv.

- En följd av Lisas motion om släta brickor, är att det kan hända att en eller flera matcher anses vara icke ratinggrundande. Om matchen måste spelas med reliefbrickor kan de tävlande och domaren komma överens om att matchen inte ska ligga till grund för rating. Detta betyder att den matchen måste kunna markeras på nåt sätt på förbundswebben så den inte ingår i ratingberäkningen efter en turnering.

Mvh Greger


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 07 maj, 2006 19:08 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
bloomsbury skrev:
Ett önskemål som i alla fall jag tog upp på årsmötet, är att ratinglistorna enligt det gamla systemet arkiveras nånstans på förbundswebben. Det var ju de som gällde då, och man kan ha behov att kolla hur man faktiskt låg till ratingmässigt vid olika tidpunkter. Sen kan de som är intresserade också jämföra hur ratingen enligt det nya systemet har utfallit jmf med det gamla. Jag antar att listorna skapas dynamiskt från en databas, så det kanske är rätt lätt att spara undan den för detta ändåmål fram t.o.m. den sista turneringen som följer det gamla systemet.

Gamla ratinglistor går ju idag att se här:
http://www.scrabbleforbundet.se/index.p ... Itemid=131

Dessa genereras mycket riktigt dynamiskt, det vill säga varje gång sidan laddas om så går programmet igenom alla tusentals matcher fram till och med den valda turneringen och beräknar alla spelarnas rating.

Här kan vi ju göra så att detta beräknas helt enligt den nuvarande modellen om man väljer turneringar före SM 2006 (eller var nu brytpunkten är) och att det beräknas enligt den nya modellen om man väljer senare turneringar.

Egentligen ska väl inte den här typen av sidor vara dynamiska, eftersom de nog tar en hel del serverkraft varje gång de laddas, men vi har inte fler besökare än att det funkar, än så länge i alla fall.

bloomsbury skrev:
- Spelare som inte spelat på 2 år ska inte vara med i den officiella ratinglistan, och de bör då inte heller vara valbara i listor där aktiva spelare ska väljas. Dock måste de spelarna ändå synas i historisk turnerings- och matchstatistik, listor för vandringsdjur osv.

Det där fattar jag inte. Varför ska man inte kunna välja till exempel Olssons namn i listan över våra spelare, och gå in och titta på hans statistik? Visst kan jag lägga in en spärr för det, men jag är personligen helt emot det. Har ni fattat beslut om detta på årsmötet, eller var det en personlig åsikt?

bloomsbury skrev:
- En följd av Lisas motion om släta brickor, är att det kan hända att en eller flera matcher anses vara icke ratinggrundande. Om matchen måste spelas med reliefbrickor kan de tävlande och domaren komma överens om att matchen inte ska ligga till grund för rating. Detta betyder att den matchen måste kunna markeras på nåt sätt på förbundswebben så den inte ingår i ratingberäkningen efter en turnering.

Det stämmer, jag sätter upp det på att-göra-listan. Jag ger det dock rätt låg prio eftersom jag inte tror att det någonsin kommer att behöva användas. Det uppstår även en del följdfrågor, som om matcherna ska inkluderas på rekordsidor och i vandringsdjurens loggar, för att bara nämna ett par.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 07 maj, 2006 19:23 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1051
Angående att plocka inaktivt folk från valbara listor, så tänkte jag
väl genast mest på sådant som registrering av matcher och liknande.
Fast i så fall måste det ju finnas något sätt att lägga tillbaka folk.

Att alla ska vara kvar i statistiken tror jag nog att en sådan
kalenderbitare som Greger helt håller med om. :-)


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 07 maj, 2006 19:30 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Okej, han kanske menar i databas-administrationen. Men vad gör man då om en inaktiv spelare börjar spela igen? Man måste ju kunna lägga in den personens matcher.

Jaja, kanske en liten knapp för att "visa alla" eller nåt. Det ordnar sig säkert.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 07 maj, 2006 19:59 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1389
Ort: Stockholm
Jo, det var nog nåt sånt jag menade... I sammanhang där man i första hand vill välja bland aktiva, så kan man ha med med alternativknappar (t.ex. "Visa aktiva" och "Visa alla") där Visa aktiva är förvalt. Ett sånt exempel är vid anmälningar, då en inaktiv spelare ska anmäla sig till en tävling. Ett annat är när man väljer att ta fram en spelares detaljsida. Och när man klickar på ett namn i ett matchresultat ska man förstås komma direkt till den aktuella sidan. Det kommer nog att lösas på ett fiffigt sätt av Gustaf.

När det gäller ratingberäkningen så fattade jag motionen som att alla ratinglistor historiskt skulle redovises enligt det nya systemet. Men när jag nu läser texten igen, så kanske jag missförstod det hela... (Men ingen på årsmötet sa emot mig ;-))

Den nya ratinglistan ska tas fram genom att räkna om alla resultat från första början. Men om den första officiella ratinglistan enligt det nya systemet kommer efter SM, så behövs ju ingen arkivering av de gamla ratinglistorna på webben. Men då bör vi förklara på listorna före och efter "systemskiftet" varför ratingtalen skiljer sig mellan listorna. /GN


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 40 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010